Overblog
Follow this blog Administration + Create my blog

1Abakorinto 11:20Byongeye kandi iyo muteraniye hamwe, ntimuba muteranijwe no gusangira Ifunguro ry'Umwami wacu by'ukuri, GUSANGIRA BY'UKURI!Imwe munengye y'amateraniro Paul yanengaga guterana kw'abakorinto nuko mwiterana ryabo hatabagamo ubumwe mw'isangira....

Read more

SODOMO NA GOMORA Umuriro wahurudutse uvamwijuru wikubita isodomo .sodomo na gomora ubushaka bwemera ko ko koko byabayeho Abashakashatsi bemeza ko habayeho umuriro cyangwa ibibuye byahurudutse biva mwisanzure byaka umuriro bigwa Isodoma maze hararimbuka...

Read more

1Abakorinto 11:10Ni cyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. IKIMETSO CYO GUTWARWA. Kwambara igitambaro n'ikimenyetso cyo kuba munsi y'ubutware bw'umugabo igihe cyose.Kandi iyo atwikiriye umutwe aba arimo...

Read more

IMWE MU MIRIMO YO KWIZERA* Abaheburayo 11:1-2 Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye aba kera bahamywa neza, ni uko bari bagufite. Kwizera gufite imirimo myinshi...

Read more

INTEGO: KUGIRA UMUTIMA UTANDUYE IMBERE Y’IMANA* *Matayo 5:8* _Hahirwa ab’imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana._ *Abaheburayo 12:14* _ mugire umwete wo kubana n’abantu bose amahoro n’uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana._ *Yesaya 66:2b*...

Read more

INTEGO: KUGIRA UMUTIMA UTANDUYE IMBERE Y’IMANA* *Matayo 5:8* _Hahirwa ab’imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana._ *Abaheburayo 12:14* _ mugire umwete wo kubana n’abantu bose amahoro n’uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana._ *Yesaya 66:2b*...

Read more

umunsi mwiza Kuri twese! Amahoro ntimutinye kuko Uwiteka ni umurengezi. Ntutinye abanzi bawe, kuko: -Iyo Goliati atahaba Dawidi yari guhera mu ntama -iyo Farawo atahaba abisiraheli ntibari kubona icyubahiro cy'Imana imbere y'inyanja itukura -iyo hataba...

Read more

Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti "Habeho umucyo", umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza,...

Read more
1 2 3 4 5 6 > >>